Posts by threea

  Αγαπητοί παίκτες,


  την Πέμπτη 26/1, θα έχουμε συντήρηση στο Σύστημα Υποστήριξης.

  Η συντήρηση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί και θα διαρκέσει έως κ 3 ώρες, όπου δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα tickets και δεν θα μπορούμε να απαντήσουμε σε υπάρχοντα.


  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.


  Η ομάδα του Ikariam

  Уважаема общност,


  в 26/1, рано сутринта ще се извърши профилактика на нашата система за поддръжка. Това означава, че тя няма да бъде достъпна за период до 3 часа.


  Благодарим ви за разбирането.

  Вашият екип на Ikariam


  --------------------------------------------------


  Dear community,


  on Thursday 26/1 in the morning we will have a maintenance in our support system. This means that it will not be accesible for up to 3 hours.


  Thank you for your understanding.

  Your Ikariam team

  Αγαπητή κοινότητα,


  έχετε την δυνατότητα εισόδου στο φόρουμ με τα στοιχεία που έχετε στο Gameforge λογαριασμό σας.


  Εάν έχετε το ίδιο email στο φόρουμ και στο Gameforge client, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία εισόδου και των δύο λογαριασμών για να εισέλθετε στο φόρουμ.

  Εάν έχετε διαφορετικά email στο φόρουμ και στο Gameforge λογαριασμό σας, θα δημιουργήσετε ένα multi λογαριασμό φόρουμ εάν εισέλθετε με τα στοιχεία του GF λογαριασμού στο φόρουμ, οπότε παρακαλούμε για την προσοχή σας, ελέγξτε τα στοιχεία πριν κάνετε είσοδο στο φόρουμ με τα στοιχεία του GF λογαριασμού.


  :!:Προσοχή!


  Σε περίπτωση που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Gameforge login" για να μπαίνετε στο φόρουμ, παρακαλώ να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο email και στο φόρουμ, όπως και στο Gameforge client!


  27847-login1-png


  Την πρώτη φορά που θα κάνετε login με την επιλογή αυτή, ο λογαριασμός φόρουμ και Gameforge θα ενωθούν αυτόματα.

  27848-merge1-png  Με εκτίμηση,

  η ομάδα Ikariam

  Dear players,


  another Happy Day is coming!


  When: 14.12.2022 00:00 - 14.12.2022 23:59

  • Servers older than 1 year will have 80% Happy Day, which means: 80% more Ambrosia to buy.
  • On servers younger than 1 year, there will be a 30% Happy Day, which means: 30% more Ambrosia to buy.


  Your Ikariam Team

  ----------------------------------


  Уважаеми играчи,


  наближава още един щастлив ден!


  Кога: 14.12.2022 00:00 - 14.12.2022 23:59

  • На сървърите, по-стари от 1 година, ще има 80% Happy Day, което означава: 80% повече Амброзия за покупка.
  • На сървъри, по-млади от 1 година, ще има 30% Happy Day, което означава: 30% повече Амброзия за покупка.

  Вашият екип на Ikariam

  Αγαπητή κοινότητα,

  υπήρχε ένα λάθος με τα ποσοστά στην ανακοίνωση, έχει πλέον διορθωθεί. (οι αλλαγές θα ολοκληρωθούν και στο παιχνίδι εντός λίγης ώρας)

  Συγγνώμη για την αναστάτωση.

  Dear players,


  in order to fix some minor problems with registration we have to roll out a hotfix version today around 13:00 CET.

  Between 13:00 CET and 14:30 CET the game rounds may therefore be unavailable for some minutes.

  As usual, unfortunately we can not tell you exactly when which game round will be unavailable.


  The hotfix addresses an issue which made it impossible to register an account in certain circumstances.


  Thank you for your patience and understanding.


  Your Ikariam Team


  ---------------------------  Уважаеми играчи,


  за да отстраним някои дребни проблеми с регистрацията, трябва да пуснем гореща версия днес около 13:00 ч. централноевропейско време.

  Поради това между 13:00 ч. и 14:30 ч. централноевропейско време кръговете на играта може да не са достъпни за няколко минути.

  Както обикновено, за съжаление не можем да ви кажем точно кога кой кръг от играта ще бъде недостъпен.


  В горещата поправка се отстранява проблем, който правеше невъзможно регистрирането на акаунт при определени обстоятелства.


  Благодарим ви за търпението и разбирането.


  Вашият екип на Ikariam

  Αγαπητοί παίκτες,


  για να διορθώσουμε κάποια μικροπροβλήματα με την εγγραφή νέων λογαριασμών, θα πρέπει να κυκλοφορήσουμε μια έκδοση hotfix σήμερα γύρω στις 13:00 CET.

  Επομένως, μεταξύ 13:00 CET και 14:30 CET οι σέρβερ του παιχνιδιού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι για μερικά λεπτά.

  Ως συνήθως, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς πότε θα είναι μη διαθέσιμος ο κάθε σέρβερ παιχνιδιού.


  Το hotfix θα διορθώσει ένα πρόβλημα που καθιστούσε αδύνατη την εγγραφή ενός λογαριασμού σε ορισμένες περιπτώσεις.


  Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας.


  Η ομάδα σας Ikariam

  XMas_ikariam_yu_2015_02ccd190255a528f46bed14dc7ce9664.png


  Start: 21.12.2022 00:00

  End: 28.12.2022 23:59


  What:

  • 30% higher income of building materials
  • 30% higher income of marbles
  • 15% faster trade ships


  Your Ikariam team

  ---------------------------


  Начало: 21.12.2022 00:00

  Край: 28.12.2022 23:59


  Какво:

  • 30% по-високи приходи от строителни материали
  • 30% по-високи приходи от мрамор
  • 15% по-бързи търговски кораби


  Вашият отбор на Икариам  Έκδοση 8.9.0 - Αλλαγές


  Αγαπητοί παίκτες,


  στο πλαίσιο της προσέγγισης του προβλήματος των μεταφορών υλικών που προέκυψε με τις πρόσφατες αλλαγές στα επίπεδα κτιρίων και τις αποθηκευτικές δυνατότητες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έκδοση 8.9.0, η οποία εισάγει περισσότερα εμπορικά πλοία καθώς και 4 νέες θέσεις κτιρίων!


  :!:Λάβετε υπόψη σας: αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά μέτρα που θα εισαγάγουμε. Οι επόμενες εκδόσεις θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω αυτά τα ζητήματα.


  Εδώ είναι οι αλλαγές για την έκδοση 8.9.0:

  • 4 νέες θέσεις κτιρίων
  • 200 επιπλέον εμπορικά πλοία (από 180 σε 380)
  • 40 επιπλέον φοινικικά εμπορικά πλοία (από 40 σε 80)

  Διορθώσεις σφαλμάτων

  • Η αποστολή κατασκοπείας για την παρατήρηση της επικοινωνίας αποσυνδέει τους παίκτες. Αυτό έχει πλέον διορθωθεί.
  • Η αναγκαστική επιτάχυνση των φορτωτικών πλοίων εμφάνιζε λάθος χρόνους. Αυτό διορθώθηκε.


  Η έκδοση 8.9.0 θα κυκλοφορήσει αύριο, 07.12.2022, μεταξύ 10:00 και 13:00 CET. Ως συνήθως, αυτό σημαίνει: κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος οι διακομιστές του παιχνιδιού δεν θα είναι διαθέσιμοι. Το ποιος διακομιστής θα ενημερωθεί πότε ακριβώς δεν μπορεί να διευκρινιστεί.


  Η ομάδα του Ikariam

  72986-ikatown-jpg


  Version 8.9.0 - Changelog


  Dear players,


  as a part of our multi-vector approach to the problem of resource transports that arose with our recent changes to building levels and storage capacities, we'd like to inform you about version 8.9.0, which introduces more trade ships as well as 4 new building slots!

  :!:Please be aware: this is only one of several measures we'll introduce. Upcoming versions will further address these issues.

  72985-newmapik-jpg

  Here's the changelog for version 8.9.0:

  Changelog

  • 4 new additional building slots
  • 200 additional trade ships (going from 180 to 380)
  • 40 additional phoenician trade ships (going from 40 to 80)

  Bugfixes

  • The espionage mission to observe communication logged players out. This is now fixed.
  • Forced speedup of loading ships displayed the wrong times. This is now fixed.

  Version 8.9.0 will be rolled out tomorrow, 07.12.2022 between 10:00 and 13:00 CET. As usual, this means: during this timeframe the game servers will be unavailable. Which server will be updated when exactly can not be provided.


  ----------------------


  Уважаеми играчи,


  като част от нашия многосекторен подход към проблема с транспортирането на ресурси, който възникна с последните ни промени в нивата на сградите и капацитета за съхранение, бихме искали да ви информираме за версия 8.9.0, която въвежда повече търговски кораби, както и 4 нови слота за сгради!


  :!:Моля, имайте предвид: това е само една от няколкото мерки, които ще въведем. Следващите версии ще продължат да се занимават с тези проблеми.


  Ето списъка с промени за версия 8.9.0:


  Списък с промени

  • 4 нови допълнителни слота за сгради
  • 200 допълнителни търговски кораба (от 180 на 380)
  • 40 допълнителни търговски кораба на финикийците (от 40 на 80)

  Поправки на грешки

  • Шпионската мисия за наблюдение на комуникацията изключваше играчите. Това вече е поправено.
  • Принудителното ускоряване на зареждането на кораби показваше грешни времена. Това вече е поправено.


  Версия 8.9.0 ще бъде разпространена утре, 07.12.2022 г., между 10:00 и 13:00 ч. централноевропейско време. Както обикновено, това означава: през този период от време сървърите на играта няма да са достъпни. Кой точно сървър ще бъде актуализиран, когато не може да бъде предоставено.

  Αγαπητή κοινότητα,


  θα θέλαμε να κάνουμε μια διευκρίνιση σχετικά με το μενού βοήθειας και την επέκταση κτιρίων στο παιχνίδι, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο για όλους το πώς υπολογίζεται το ποσό που απαιτείται - και δυστυχώς δεν υπάρχει σχετική σημείωση στο κείμενο.


  :!:Ο αριθμός των υλικών που εμφανίζεται στις στήλες στο μενού βοήθειας - Κτίρια συμπεριλαμβάνει ήδη την έκπτωση που έχει ο κάθε παίκτης από τις έρευνες του εκείνη την στιγμή, δεν αντιστοιχεί δηλαδή στον αρχικό συνολικό αριθμό που ζητάει το παιχνίδι στην πράξη.


  Η ομάδα του Ikariam

  Dear players,


  another Happy Day is coming!


  When: 25.11.2022 00:00 - 25.11.2022 23:59

  • Servers older than 1 year will have 80% Happy Day, which means: 80% more Ambrosia to buy.
  • On servers younger than 1 year, there will be a 20% Happy Day, which means: 20% more Ambrosia to buy.


  Your Ikariam Team

  ----------------------------------


  Уважаеми играчи,


  наближава още един щастлив ден!


  Кога: 25.11.2022 00:00 - 25.11.2022 23:59

  • На сървърите, по-стари от 1 година, ще има 80% Happy Day, което означава: 80% повече Амброзия за покупка.
  • На сървъри, по-млади от 1 година, ще има 20% Happy Day, което означава: 20% повече Амброзия за покупка.

  Вашият екип на Ikariam

  Σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε (είτε δεν βρίσκετε) τα μηνύματα από την εταιρεία στο email σας, υπάρχουν τρεις λύσεις:


  1.Ελέγξτε την κατηγορία "Spam/Trash" του email σας μήπως προωθήθηκε αυτόματα από το σύστημα εκεί.


  Σε περίπτωση που ΔΕΝ είναι εκεί:


  2.Βάλτε στη whitelist του email σας(όλα τα email έχουν μια whitelist που υπάρχει για να μην μπλοκάρονται κάποια email που θα ορίσετε εσείς από το σύστημα τους) τις παρακάτω διευθύνσεις από το παιχνίδι: noreply@gameforge.com, noreply@gameforge.de , support@gameforge.com

  Πληροφορίες για το πως θα βάλετε τις διευθύνσεις αυτές μέσα στη whitelist μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία του email σας και να σας δώσουν τις σχετικές οδηγίες για να το κάνετε.


  Σε περίπτωση που κάνετε ΣΩΣΤΑ τη διαδικασία και βάλατε τις διευθύνσεις στη whitelist, αλλά εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε μηνύματα από το παιχνίδι:


  3.Βάλτε τις διευθύνσεις noreply@gameforge.com, noreply@gameforge.de , support@gameforge.com στις εξαιρέσεις του antivirus σας. Ώστε όταν έρχονται στο email σας να μην μπλοκάρονται.


  Για περαιτέρω πληροφορίες γιαυτό ή αν δεν μπορέσετε να βρείτε την επιλογή, απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό ή αναζητήστε στο διαδίκτυο.


  Η ομάδα του Ikariam.gr

  Уважаема общност,


  в четвъртък, 24/11, рано сутринта ще се извърши профилактика на нашата система за поддръжка. Това означава, че тя няма да бъде достъпна за период до 3 часа.


  Благодарим ви за разбирането.

  Вашият екип на Ikariam


  --------------------------------------------------


  Dear community,


  on Thursday 24/11 in the morning we will have a maintenance in our support system. This means that it will not be accesible for up to 3 hours.


  Thank you for your understanding.

  Your Ikariam team

  66441-ik-hh-30-1-jpg


  Dear players,


  another Happy Day is coming!


  When: 10.11.2022 00:00 - 10.11.2022 23:59

  • Servers older than 1 year will have 80% Happy Day, which means: 80% more Ambrosia to buy.
  • On servers younger than 1 year, there will be a 30% Happy Day, which means: 30% more Ambrosia to buy.


  Your Ikariam Team

  ----------------------------------


  Уважаеми играчи,


  наближава още един щастлив ден!


  Кога: 10.11.2022 00:00 - 10.11.2022 23:59

  • На сървърите, по-стари от 1 година, ще има 80% Happy Day, което означава: 80% повече Амброзия за покупка.
  • На сървъри, по-млади от 1 година, ще има 30% Happy Day, което означава: 30% повече Амброзия за покупка.

  Вашият екип на Ikariam

  Dear players,


  today between 10:00 and 13:00 CET we will be rolling out version 8.8.3.

  This will mainly contain backend changes which should solve some problems we've had with various transfers as well as some minor bugfixes (missing displays and such).

  It contains no actual game changes as such.


  Your Ikariam Team


  -------------------------------------


  Уважаеми играчи,


  днес между 10:00 и 13:00 ч. централноевропейско време ще пуснем версия 8.8.3.

  Тя ще съдържа основно промени в бекенда, които трябва да решат някои проблеми, които имахме с различни трансфери, както и някои дребни поправки (липсващи дисплеи и други подобни).

  Тя не съдържа реални промени в играта като такава.


  Вашият екип на Ikariam

  Αγαπητοί παίκτες,


  σήμερα μεταξύ 10:00 και 13:00 CEST θα έχουμε αναβάθμιση στην έκδοση 8.8.3.

  Αυτή θα περιέχει κυρίως αλλαγές στο backend, οι οποίες θα πρέπει να λύσουν κάποια προβλήματα που είχαμε με διάφορες μεταφορές, καθώς και κάποιες μικρές διορθώσεις σφαλμάτων .

  Δεν περιέχει βασικές αλλαγές στο παιχνίδι.


  Η ομάδα σας Ikariam