Verze 8.12.0 - 08.08.2023

 • Vážení hráči,


  zítra 08.08.2023 mezi 10:00 (CEST) a ~13:30 (CEST) budeme aktualizovat na verzi 8.12.0.


  Tato verze přichází s přepracovaným systémem přízně:


  Systém denních úkolů byl přepracován:

  • Denní úkoly byly rozděleny do čtyř různých kategorií: Pasivní, Lehké, Obtížné a Bonusové.
  • Každý den jsou k dispozici dva úkoly z každé kategorie, celkem tedy 8 úkolů.
  • Úkoly jsou denně resetovány v 8 hodin ráno serverového času, přičemž pasivní, lehké a obtížné úkoly se mění každý den.
  • Po splnění úkolu musíte ručně vyzvednout přízeň bohů.
  • Přízeň se již neresetuje každý týden; místo toho je nyní stanoven limit 2 500 přízně, který vám umožní ji nasbírat.

  Denní úkoly - Úkoly:

  • Přidány nové denní úkoly
  • Úkoly "Přispěj na vylepšení zázraku" a "Přispěj na vylepšení těžby surovin" byly sloučeny do jednoho úkolu.
  • Byly odstraněny úkoly "Utratit ambrózii" a "Odemknout úspěch".
  • Za Ambrosii lze plnit pasivní a snadné úkoly

  Denní úkoly - odměny:

  • Každou odměnu lze vyměnit 1x za 7 dní.
  • Byly upraveny náklady na odměny

  Opravy chyb:

  • Při zakládání kolonie se v kolonizační nabídce již nezobrazují fénické obchodní lodě a nákladní lodě, protože je stejně nelze použít ke kolonizaci.
  • Při změně přepravní kapacity v nabídce dopravy se již suroviny neresetují na 0, ale dynamicky se mění podle nové celkové kapacity


  Váš Ikariam Team


  ------


  Dear players,


  tomorrow between 10:00 (CEST) and ~13:30 (CEST) we'll be updating to version 8.12.0.

  This version comes with a revamp of the favour system:

  • The system of daily tasks has been revamped:
   • Daily tasks have been divided into four different categories: Passive, Easy, Difficult and Bonus
   • Every day there are two available from each category, for a total of 8 tasks
   • The tasks are reset daily at 8 AM server time, with the Passive, Easy and Difficult tasks being changed each day
   • Once a task has been completed, you must collect the Favour of the gods manually
   • Favour is no longer reset weekly; instead, there is now a cap of 2,500 Favour to how much you can collect
  • Daily Tasks – Tasks:
   • Added new daily tasks
   • The ‘Donate to upgrade of miracle’ and ‘Donate to upgrade of resource deposit’ have been combined into one task
   • ‘Spend Ambrosia’ and ‘Unlock an achievement’ have been removed
   • Passive and Easy tasks can be completed for Ambrosia
  • Daily Tasks – Rewards:
   • Each reward can be redeemed 1x every 7 days
   • The costs of the rewards have been adjusted
  • Bug Fixes:
   • When founding a colony, Phoenician merchant ships and freighters are no longer displayed in the colonising menu, as these cannot be used for colonising anyway
   • When changing the transport capacity in the transport menu, resources are no longer reset to 0 but changed dynamically according to the new total capacity


  Your Ikariam Team

  AchingEcstaticAegeancat-size_restricted.gif

 • Vážení hráči,


  vzhledem k tomu, že se objevily určité nejasnosti ohledně obnovení denních úkolů, konkrétně ohledně toho, kdy a co přesně je ten "serverový čas", o kterém jsme mluvili, je nejvyšší čas to upřesnit. Slovní hříčka :)


  Především, protože to bylo zdrojem většiny zmatků: hodiny v horní části obrazovky v menu vždy ukazují čas CET/CEST. To není váš místní čas. V některé z příštích aktualizací to zviditelníme, aby to bylo jasnější.


  Zadruhé, a za to se omlouváme, používání termínu "čas serveru" bylo pro některé matoucí. "Čas serveru" se vztahuje k časovému pásmu, ve kterém se nachází skutečný fyzický počítač, což je vždy středoevropský čas/CEST. Reset pro denní úlohy však používá místní čas: tedy 08:00 ráno "vašeho času". Pro země s více než jedním časovým pásmem to může být jen poněkud přibližný údaj.


  Důležitá informace: jazyk, ve kterém jste zvolili zobrazení hry, na to NEMÁ vliv. Relevantní je pouze tzv. tld, na kterém hrajete.


  Časová pásma použitá pro konkrétní komunity jsou následující:


  .tw UTC +8
  .ae UTC +4
  .cz, .de, .dk, .fr, .hu, .it, .no, .pl, .rs, .se, .si, .sk, .yu UTC +1
  .bg, .fi, .gr, .il, .lt, .lv, .ro, .ru, .tr UTC +2
  .en, .es, .nl UTC
  .pt UTC -1
  .br UTC -3
  .ar UTC -4
  .us UTC -5
  .mx UTC -7  Globální servery (Pangaia) jsou na doméně .en.

  Takže resetování denních úkolů se děje denně, když je 08:00 ráno ve výše uvedených časových pásmech, a NE když herní hodiny v menu ukazují 08:00 ráno.

  V případě, že vám není jasné, co je to UTC, zde je dobré vysvětlení a přehled časových pásem: timeanddate.com/time/map/


  Doufáme, že to nyní vyjasní všechny nejasnosti.


  Váš tým Ikariam


  ------


  Dear players,


  as there has been some confusion about the reset of the daily tasks, specifically about when and what exactly this "server time" we've been speaking of is, it's about time to be more specific here. Pun intended :)


  First of all, as this was a source of most of the confusion: the clock in the top of the screen in the menu always shows CET/CEST time. This is not your local time. We will in a future update make that more visible, so it's clearer.


  Secondly, and we apologise for that, using the term "server time" was confusing for some. "Server time" refers to the timezone the actual physical machine is in, which is always CET/CEST. The reset for the daily tasks however use local time: so 08:00 AM "your time". For countries with more than one time zone, this may only be a somewhat close approximation.


  Important information: the language you chose to display the game in does NOT influence this. Relevant is only the so called .tld you play on.


  The time zones applied for the specific communities are:


  .tw UTC +8
  .ae UTC +4
  .cz, .de, .dk, .fr, .hu, .it, .no, .pl, .rs, .se, .si, .sk, .yu UTC +1
  .bg, .fi, .gr, .il, .lt, .lv, .ro, .ru, .tr UTC +2
  .en, .es, .nl UTC
  .pt UTC -1
  .br UTC -3
  .ar UTC -4
  .us UTC -5
  .mx UTC -7  The global servers (Pangaia) are on .en.

  So, the reset of the daily tasks happens daily when it is 08:00 AM in the timezones mentioned above and NOT when the ingame clock in the menu shows 08:00 AM.

  In case, you're not clear about what UTC is, here is a good explanation and overview of timezones: timeanddate.com/time/map/


  We hope, this clears up all the confusion now.


  Your Ikariam Team

  AchingEcstaticAegeancat-size_restricted.gif

 • Vážení hráči,


  dnes 17.08.2023 mezi 10:00 (CEST) a ~13:30 (CEST) budeme aktualizovat na verzi 8.12.1.

  Ta obsahuje pouze několik menších oprav chyb a nepřináší žádné další změny ve hře.


  Váš tým Ikariam


  ------


  Dear players,


  today 17.08.2023 between 10:00 (CEST) and ~13:30 (CEST) we'll be updating to version 8.12.1.

  This includes just a few smaller bugfixes and does not bring any further changes to the game.


  Your Ikariam Team

  AchingEcstaticAegeancat-size_restricted.gif

 • Vážení hráči,


  zítra (07.09.2023) od 13:00 SELČ spustíme verzi 8.12.2 na všech serverech.

  Tato verze opravuje několik drobných problémů se zobrazením a také chybu, která někdy vedla k nesprávnému generování seznamu denních úkolů.


  Zavádění nové verze bude pravděpodobně jako obvykle trvat 3 až 4 hodiny, než bude všude hotovo.


  Váš tým Ikariam


  ------


  Dear players,


  tomorrow (07.09.2023) starting at 13:00 CEST we'll roll out version 8.12.2 to all live servers.

  This version fixes a few tiny display issues as well as an error that led to the daily task list sometimes not being generated correctly.

  The rollout will likely, as usual, take between 3 and 4 hours until finished everywhere.


  Your Ikariam Team

  AchingEcstaticAegeancat-size_restricted.gif