Lofiego[DARK] Vs jpmurga[DEATH] (6645,8 g.p) GANA DARK!!!